فصلنامه پژوهش حسابداری 
فصلنامه پژوهش حسابداری
نشریه
شماره های منتشر شده
شیوه نگارش

ازکلیه‌ استادان و پژوهشگران گرامي که مقاله‌هاي علمی - ترویجی خود را جهت چاپ به اين فصلنامه ارسال مي‌دارند تقاضا مي‌شود، موارد زیر را در تنظيم مقاله مورد عنایت قراردهند.

1. شکل مقاله

        مقاله درمحيط نرم افزاري word 2007،  در اندازه صفحه‌  A4( حاشیه‌ها از بالا 4، پایین 6.5، چپ 4 و راست 5 سانتیمتر)، فونت فارسی متن Bzar با اندازه قلم 12، و فونت انگلیسی  Time New Roman به اندازه قلم 11، فاصله بين خطوط١سانتیمترو حداکثر در ١٨ صفحه  تایپ و به وب سایت  www.accouningalzahra.ir  ارسال شود.

2. ساختارمقاله

 الف ): صفحه‌جلد مقاله شامل:عنوان کامل مقاله، نام نويسنده يانويسندگان(نام نويسنده‌ عهده دارمكاتبات باعلامت ستاره مشخص شود)، رتبه‌ علمي و نام مؤسسه يا دانشگاه و يا محل اشتغال، نشاني کامل نويسنده‌عهده دارمكاتبات شامل: نشاني پستي، شماره تلفن، نمابر و پست الكترونيك.ازالقاب وعناوین استفاده نشود وفقط رتبه علمی ومحل خدمت درج گردد.

ب): صفحه‌ اول مقاله شامل عنوان وچكيده‌ مقاله به زبان فارسي شامل موضوع مقاله، روش تحقيق،طرح بحث و نتيجه‌گيري (مجموعاً 200 کلمه) و واژه‌های کلیدی (حداکثر 5 واژه)، کد طبقه بندی JEL. این کدگذاری برای طبقه‌بندی موضوعی درادبيات اقتصادی طراحی شده است که جزیيات نحوه استفاده ازآن درپایگاه اینترنتی www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.html  قابل دسترسی است.

ج ): صفحه دوم تا انتهاي مقاله شامل: بيان مسئله (شامل طرح مسئله، هدف يا انگيزه پژوهش واهميت آن)؛ مروري برپيشينه‌ تحقيق و چارچوب نظري، پرسش‌ها وفرضيه‌هاي پژوهش؛ روش تحقيق (شامل: روش پژوهش، ابزارگردآوري اطلاعات، فنون تجزيه و تحليل اطلاعات، تعريف متغيرهاي مورد مطالعه وتعريف عملياتي آنها، جامعه آماري، حجم نمونه و روش نمونهگيري)؛ يافتههاي پژوهش (شامل: ارائه‌ی يافتهها، مقايسه آن با يافتههاي پژوهشهای مذکوردر پيشينه و انطباق يافته‌ها با نظريهها)؛ نتيجه‌گيري (شامل: خلاصه مسئله، ارايه خلاصه نتايج و نتيجه‌گيري کلي وارايه پيشنهادها برمبنای نتایج و در صورت لزوم پيشنهاد برای تحقيقات آتی با توجه به محدودیت‌های تحقيق یا چگونگی توسعه تحقيق حاضر)؛ فهرست منابع.

3. ارجاع‌های درون‌متنی

 

ارجاع‌های فارسی در متن مقاله باید داخل پرانتز قرار گیرد و به‌صورت: (نام خانوادگی، سال، صفحه) باشد. ارجاع‌های انگليسی نیز باید به فارسی در متن آورده شود و معادل انگلیسی آن پی‌نوشت شود. توضیحات لازم دربارة اصطلاح‌ها و معادل‌های انگلیسی نیز در پی‌نوشت درج شود. در متن به هیچ عنوان نباید عبارات و اصطلاحات انگلیسی ارائه شود، مگر در مورد فرمول ها و معادله ها.

 

         .

4. فهرست منابع:

     ابتدا منابع فارسي سپس انگليسي به ترتيب حروف الفبای نام خانوادگی به شرح زیر آورده شود:

الف) کتاب: نام خانوادگي، نام. (سال انتشار). نام کتاب با حروف ایتاليک، نام مترجم، محل انتشار، نام انتشارات.

ب) مقاله: نام خانوادگی، نام. (تاریخ انتشار). "عنوان مقاله داخل گیومه". نام نشريه با حروف ایتاليک، دوره (جلد)، محل انتشار.

ج) گزارش‌ها و ساير منابع : اطلاعات کافی و کامل ارايه شود.

5. عنوان نمودارها وجداول :

در زیر آن‌ها درج شود. برای شماره‌ گذاری از شماره 1 (عددی) تا... استفاده شود.

6. سایر موارد:

  •  مقالههاي فرستاده شده نبايد در مجله‌هاي فارسي زبان داخل و خارج کشور چاپ يا به صورت همزمان به مجله‌ ديگري ارسال شده باشد.
  •  فصلنامه ازپذيرش مقالاتي که موارد شكلي و ساختاري ياد شده در راهنما در آن‌ها رعايت نشده باشد، معذور است.
  • فصلنامه در ويرايش مقاله‌ها، بدون تغييردر محتواي آن، آزاد است و مقالات رسيده عودت داده نميشود.
  •  مسئوليت صحت و سقم مطالب مقاله به عهده نویسنده است.
  •  فایل ورد را به زبان انگليسی نام‌گذاری کنيد.این نام باید شامل نام خانوادگی نویسنده اول و تاریخ ارسال مقاله باشد.

توجه: به منظورتسریع درفرایند داوری وچاپ مقاله ازاساتيد و پژوهشگران محترم تقاضا دارد قبل ازارسال مقاله ازویرایش فنی و ادبی مقاله و رعایت نکات مندرج در این راهنما اطمينان حاصل نمایند.

 

 

 

کلیه حقوق این وب سایت برای پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران محفوظ است.